EVLİYA-İ KİRAM HAYATLARI


 1. ^A↵ ⇒
 2. A’MEŞ (Süleymân bin Mihrân)
 3. Abdullah bin Avn
 4. Abdullah bin Menâzil
 5. Abdullah bin Mübarek
 6. Abdullah bin Zeyd
 7. Abdullah El-Acemî
 8. Abdullah El-Kassar
 9. Abdullah Fahri Baba
 10. Abdullah Hayderî
 11. Abdullah Herâtî
 12. Abdullah Menûfî
 13. Abdullah Yâfiî
 14. Abdullah bin Ebû bekr
 15. Abdullah bin Hubeyk
 16. Abdullah bin Hâzı
 17. Abdullah bin Muhammed Mürteiş
 18. Abdullah ibni Vehb
 19. Abdullah-i Dehlevi
 20. Abdullah-i İlahi
 21. Abdullah-i Şemdini
 22. Abdullah-ı Ensari
 23. Abdullah-ı İsfehani
 24. Abdurrahman Arvasi
 25. Abdurrahman bin Ali Sekkaf
 26. Abdurrahmân Mağribî
 27. Abdurrahmân Tafsûncî
 28. Abdurrahmân Tâgî (Tâhî)
 29. Abdurrahmân bin Muhammed Es-Sekkâf
 30. Abdurrahîm-i Merzifonî
 31. Abdülaziz Bekkine
 32. Abdülaziz Debbağ
 33. Abdülazîz Dîrînî
 34. Abdülbâki Efendi
 35. Abdülehad Nuri
 36. Abdülehad Serhendi
 37. Abdülehad bin Zeynelâbidîn
 38. Abdülgafur Halid-i Müşahidi
 39. Abdülhak-ı Dehlevî
 40. Abdülhakim Arvasi
 41. Abdülhakim Hüseyni
 42. Abdülhalik Goncdüvani
 43. Abdülhamid Şirvani
 44. Abdülhay
 45. Abdülhay Efendi (Öztoprak)
 46. Abdülkadir Cezayiri
 47. Abdülkadir Geylani
 48. Abdülkâdir Deştûtî
 49. Abdülkâhir Sühreverdî
 50. Abdüllatif Kudsi
 51. Abdülmecîd Şirvânî
 52. Abdülvehhab-ı Şarani
 53. Abdülvehhâb Mütteki
 54. Abdülvâhid bin Zeyd
 55. Abdülvâhid-i Lâhorî
 56. Abdürrahim Arvasi
 57. Abdüsselâm bin Mesîş Hasenî
 58. Adiyy bin Müsafir
 59. Ahi Evran
 60. Ahmed Abdülhak Radulevi
 61. Ahmed Amiş Efendi
 62. Ahmed Berkî
 63. Ahmed bin Alevi
 64. Ahmed bin Ebü’l-Havari
 65. Ahmed bin Hadraveyh
 66. Ahmed bin Hanbel
 67. Ahmed bin Harb
 68. Ahmed bin Selmân En-Neccâd
 69. Ahmed bin Yahya El-Cela
 70. Ahmed bin Âsım Antaki
 71. Ahmed bin Ömer Zeyla’i
 72. Ahmed Cüzeyrî (Cezerî)
 73. Ahmed Eflâkî
 74. Ahmed Es-Senûsî
 75. Ahmed Ez-Zâhid
 76. Ahmed Gazali
 77. Ahmed Haznevi
 78. Ahmed Hilmi Efendi
 79. Ahmed Hulusi Efendi
 80. Ahmed Kihtû
 81. Ahmed Kuddusi
 82. Ahmed Kuseyri
 83. Ahmed Mekkî Efendi
 84. Ahmed Mürşidî Efendi
 85. Ahmed Nahlâvî
 86. Ahmed Necibi
 87. Ahmed Nâmıkî Câmî
 88. Ahmed Rıfâî
 89. Ahmed Satîha
 90. Ahmed Sayyâd
 91. Ahmed Saîd-i Fârûkî
 92. Ahmed Siyâhî
 93. Ahmed Yekdest Cüryani
 94. Ahmed Yesevi
 95. Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî
 96. Ahmed bin Mesrûk
 97. Ahmed bin Mûsâ El-Acîl
 98. Ahmed bin Üstâzü’l-A’zam
 99. Ahmed bin İdrîs
 100. Ahmed İbni Kemâl
 101. Ahmed Şemseddin Marmaravi
 102. Ahmed Şeybânî
 103. Ahmed-i Bedevi
 104. Ahmed-i Bîcân
 105. Ahmed-i Ticânî
 106. Ahmed-i Zerrûk
 107. Ahmedü Bamba
 108. Ahnef bin Kays
 109. Ahıskalı Ali Haydar Efendi
 110. Akbıyık Sultan
 111. Akşemseddin (Muhammed bin Hamzâ)
 112. Alaeddin Ali Fenari
 113. Alaeddin Arabi Efendi
 114. Alaeddin-i Attar
 115. Alaüddevle Semnani
 116. Alevi bin Üstaz-ül Azam
 117. Alevî bin Ali
 118. Alevî bin Muhammed
 119. Ali bin Emrullah
 120. Ali bin Heyti
 121. Ali Dede Bosnevi
 122. Ali El-Hariri
 123. Ali Hafız
 124. Ali Havâs Berlisi
 125. Ali Hâdî (10. imam)
 126. Ali Müttekî El-Hindî
 127. Ali Müzeyyen
 128. Ali Osman Efendi
 129. Ali Ramıtenii
 130. Ali Rıza Acara
 131. Ali Rızâ (8. imam)
 132. Ali Semerkandi
 133. Ali Sincârî
 134. Ali bin Meymûn Mağribî
 135. Ali bin Mustafa Ömerî
 136. Ali bin Muvaffak
 137. Ali bin Şihâb
 138. Alkame bin Kays
 139. Alvân Hamevî
 140. Alâeddîn Goncdüvânî
 141. Alâeddîn Konevî
 142. Alâeddîn Âbizî
 143. Alâeddîn-i Sâbir
 144. Amr bin Dinar
 145. Amr bin Kays El-Mülâî
 146. Ankaravî İsmâil Rusûhî
 147. Arab-î Feştâlî el-Mağribî
 148. Ata bin Yesar
 149. Ata bin Ebû Rebâh
 150. Ata bin Meysere El-Horasani
 151. Atpazarlı Osman Fadlı Efendi
 152. Atâ Efendi
 153. Ayn-ül-Kudât Hemedânî
 154. Azerî Hamza bin Ali
 155. Aziz Mahmut Hudayi

 1. ^E↵ ⇒
 2. Ebdal Kumral
 3. Ebu Abdullah El-Basrî
 4. Ebu Ahmed Ebdâl Çeştî
 5. Ebu Bekr bin Ebu Vefâ
 6. Ebu Bekr bin Sâlim Ayderûs
 7. Ebu Câfer El-Meczûm
 8. Ebu Câfer Haddâd El-Kebîr
 9. Ebu Muhammed Râzî
 10. Ebu Saîd-i Harrâz
 11. Ebû Abdullah El-Kureşî
 12. Ebû Abdullah Merrakûşî
 13. Ebû Abdullah-i Rodbârî
 14. Ebû Abdullah-ı Turuğbâdî
 15. Ebû Alevî
 16. Ebû Ali Dekkâk
 17. Ebû Ali Fârmedî
 18. Ebû Ali Rodbârî
 19. Ebû Ali Sekafî
 20. Ebû Amr Ez-Zücâcî
 21. Ebû Bekr Ayderûs
 22. Ebû Bekr El-Betâihî
 23. Ebû Bekr Es-Sekkâf
 24. Ebû Bekr Eş-Şelî
 25. Ebû Bekr Kettânî
 26. Ebû Bekr Tamistânî
 27. Ebû Bekr Verrâk
 28. Ebû Bekr Vâsıtî
 29. Ebû Bekr Ya’fûrî
 30. Ebû Bekr-i Ebherî
 31. Ebû Hafs Haddâd En-Nişâbûrî
 32. Ebû Hamza Bağdâdî
 33. Ebû Hamza Horasânî
 34. Ebû Midyen Mağribî
 35. Ebû Muhammed Cerîrî
 36. Ebû Muhammed El-Basrî
 37. Ebû Muhammed Talhâ bin Îsâ
 38. Ebû Müslim Havlânî
 39. Ebû Osman Hîrî
 40. Ebû Osman Mağribî
 41. Ebû Saîd Ebü’l-Hayr
 42. Ebû Saîd Kaylavî
 43. Ebû Saîd-i Fârûkî
 44. Ebû Süleymân Dârânî
 45. Ebû Türâb-i Nahşebî
 46. Ebû Ubeyd El-Busrî
 47. Ebû Ya’zî Magribî
 48. Ebû Yâkûb Nehrecûrî
 49. Ebû İshâk İbrâhim bin Müvelled
 50. Ebû İshâk-i Şîrâzî
 51. Ebü’l-Abbâs El-Basîr
 52. Ebü’l-Abbâs El-Gamrî
 53. Ebü’l-Abbâs El-Harrâr
 54. Ebü’l-Abbâs El-Mülessem
 55. Ebü’l-Abbâs Müstegânimî
 56. Ebü’l-Abbâs Sebtî
 57. Ebü’l-Abbâs Seyyârî
 58. Ebü’l-Abbâs-i Mürsî
 59. Ebü’l-Berekât Emevî Hakkârî
 60. Ebü’l-Fadl Ahmedî
 61. Ebü’l-Hasan Bekrî
 62. Ebü’l-Hasan Kûsî
 63. Ebü’l-Hasan-i Eş’arî
 64. Ebü’l-Hasan-i Şâzilî
 65. Ebü’l-Hasan-ı Harkânî
 66. Ebü’l-Hayr El-Akta
 67. Ebü’l-Hayr Fârûkî
 68. Ebü’l-Hüseyin Nûrî
 69. Ebüssü’ûd Ebü’l-Aşâir El-Bâzinî
 70. Ebüssü’ûd Efendi
 71. Edebâlî (Üdebâlî)
 72. Emânullah Lâhorî
 73. Emîr Ahmed-i Buhârî
 74. Emîr Hayâlî Çelebi
 75. Emîr Hüsrev Dehlevî
 76. Emîr Sultan
 77. Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi
 78. Es’ad Efendi
 79. Es’ad İleri Hoca
 80. Eskici Mehmed Dede
 81. Evzâî (Abdurrahmân bin Amr bin Muhammed)
 82. Eyyûb-i Sahtiyânî
 83. Eşrefoğlu Rûmî 1. ^M↵ ⇒
 2. Ma’rûf-ı Kerhî
 3. Mahdûmzâde Ebü’l Kâsım
 4. Mahmud Esad Coşan
 5. Mahmûd Kefevî
 6. Mahmûd Sâminî
 7. Mansûr bin Ammâr
 8. Mazhar-ı Cân-ı Cânân
 9. Mehmed Emîn Tokâdî
 10. Mehmed Zâhid Kotku
 11. Mekhûl Eş-Şâmî
 12. Merkez Efendi
 13. Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
 14. Mevlana Muhammed Sıddık Haşimi
 15. Mevlânâ Hamîd-i Bingâlî
 16. Mevlânâ Hasan-ı Berkî
 17. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
 18. Meymûn bin Mihrân
 19. Midyen bin Ahmed El-Eşmûnî
 20. Mimşâd Ed-Dîneverî
 21. Mirzâ Hüsâmeddîn Ahmed
 22. Misâlî Baba (Gül Baba)
 23. Molla Câmî
 24. Molla Fenârî
 25. Molla Gürânî
 26. Molla Halil Si’ridî
 27. Molla Hayâlî
 28. Molla Hüsrev
 29. Molla Osman Efendi
 30. Muhammed Avfî
 31. Muhammed Bedahşî
 32. Muhammed bin Ahmed Fergal
 33. Muhammed bin Anân
 34. Muhammed bin Eslem Tûsî
 35. Muhammed Birgivî
 36. Muhammed Bâkî-Billah
 37. Muhammed Bâkır (5. imam)
 38. Muhammed Cevâd (9. imam)
 39. Muhammed Cisr
 40. Muhammed Emin Erbilî
 41. Muhammed Emîn Efendi
 42. Muhammed Hâşim-i Keşmî
 43. Muhammed Kudsî Bozkırî
 44. Muhammed Kudâme
 45. Muhammed Ma’sûm Fârûkî
 46. Muhammed Pârisâ
 47. Muhammed Rûcî
 48. Muhammed Saîd Fârûkî
 49. Muhammed Sibgatullah
 50. Muhammed Sâdık
 51. Muhammed Ubeydullah Serhendî
 52. Muhammed Zuğdân
 53. Muhammed bin Abdullah El-Mürşidî
 54. Muhammed bin Hanefiyye
 55. Muhammed bin Sûka
 56. Muhammed bin Vâsi
 57. Muhammed Çelebi Sultan
 58. Muhammed Ömer
 59. Muhammed Şâzilî
 60. Muhyiddîn-i Arabî
 61. Muhyiddîn-i İskilibî
 62. Murâd-ı Münzâvî
 63. Mutarrif bin Abdullah
 64. Muînüddîn-i Çeştî
 65. Mâlik bin Enes
 66. Mâlik bin Dînâr
 67. Mîr Muhammed Numân
 68. Mûsâ Kâzım (7. imam)
 69. Münâvî (Ebû Zekeriyyâ)
 70. Müstekîmzâde Süleymân
 71. Müştâk Baba