TASAVVUF DERSi


RABITA

Rabıta,“bağ, münasebet, ilgi, alâka, bağlılık, mensub olmak…” gibi manalara gelir. Tasavvuf terimi olarak da, bir müridin tefekkür ve muhayyile gücünü kullanarak kendi şahsiyetinden sıyrılıp, şeyhi ve Resulullah’ın sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetiyle ve de Allahü Teala Hazretleri ile bütünleşmesi, sevgi bağı kurması ve irtibatlı olmasıdır.

Rabıtanın dini ve tasavvufi temelini, “.. sâdıklarla beraber olunuz” (Tevbe Suresi, 9/119) gibi âyetler ve kişinin sevdiği ile beraber olacağını bildiren hadisler (Buhârî, Edeb, 96) teşkil etmektedir.

Tasavvuf yolunda rabıta, son derece önemlidir. Mürid şeyhinden feyz almak için bazen kendisini onun şeklinde tahayyül eder. Buna rabıta-i muhabbet denir. Ayrıca, rabıta, manevi birlikteliktir, gönüllerin bir olması ve kaynaşmasıdır ki, buna da, rabıta-i kalbiye denir.

Ayrıca, tasavvuf ilminde, rabıtanın üç kademesi olduğu ve müridin üç farklı kademede Alemlerin Rabbi olan Allahımız’a vâsıl (ulaşır) olduğu belirtilir:

Birinci Kademe: Müridin, mürşidine olan rabıtasıdır. İsmi, Rabıta-i Şeyh‘tir.

İkinci Kademe: Müridin, Peygamber Efendimize olan rabıtasıdır. İsmi, Rabıta-i Rasul’dür.

Üçüncü Kademe: Müridin, Rabbine olan rabıtasıdır ki, rıza makamına ulaşmış hak dostu müridlerin rabıtasıdır. İsmi, Rabıta-i Lillah’tır

Rabıtaya devam eden ve önem veren bir müridin hocasına karşı sevgisi ve manevi bağı kısa sürede artar ve bu sevgi ve yakınlık onun seyri sülukunu hızlandırır. Öte yandan, derviş, rabıtası sebebiyle, hal ve hareketlerinde kıvama ve muhabbet haline ulaşır, sözünde ve hükmünde isabet ve tesir ortaya çıkar. Rabıta yapmakla, sürekli şeyhi ve Peygamberimiz ile ve de Allahü Teala ile birlikte olduğunu düşünen bir mürid, mânen zannettiği halde olacağı gibi, hataya düşmekten ve günah işlemekten de olabildiğince korunmuş olur.

i) RABITA USULÜ

Muhammed Sıddık Haşimi Hazretleri, uyanık olunan her zamanda ve şart altında rabıtaya devam etmeyi tavsiye etmekle birlikte, ders çekmeden önce yapılan rabıtayı şu şekilde tarif etmiştir:

Sâlik (Tasavvuf yolundaki öğrenci), yatsı namazından sonra gözlerini kapatarak Kıbleye karşı oturur ve sırayla şu sure ve ayetleri okur;

 • 1 Fatiha Suresi
 • 7 Âyetel-Kürsî
 • 1 İnşirah Suresi
 • 1 Kadir Suresi
 • 3 İhlâs Suresi
 • 1 Felâk Suresi
 • 1 Nâs Suresi

Rabıtaya giriş niteliğindeki bu âyet ve sureler okunduktan sonra zihni planda, tahayyül ve tefekkür gücümüzle rabıtaya devam edilir ve aşağıda anlatıldığı şekilde rabıta yapılır.

a) Erkeklerin Rabıta Usulü

Erkekler rabıtalarında; mürşidi ile beraber Peygamber Efendimizin bulunduğu mecliste bulunduklarını ki, bu mecliste 124 bin Peygamber Efendimizin, onların sahabe ve evlatlarının, Peygamberimizin 124 bin Sahabesinin, 12 İmam Hazretlerinin, Ehl-i Beyti teşkil eden tüm Seyyid ve Şeriflerin, bugüne kadar gelen 124 milyon evliyanın ve bilhassa silsiledeki tüm büyük mürşidlerin hazır olduğunu, merkezlerinde de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamın oturduklarını görüp müşahede ederek kendilerinin de bu maneviyat meclisinde bulunduğunu ve Efendimizin huzurunda oturduğunu tahayyül ederler.

Bu esnada, kudsi peygamber ve veliler topluluğunun nurdan bir kubbe ile kubbelendiği ve kubbenin herkesi kapladığı, bu arada Efendimiz Muhammed Aleyhisselamın mübarek sadrından çıkan nurun, kendi kalbine ulaştırıldığını, içinin kudsi nefesle dolup taşmaya ve gönlünün melekut alemiyle irtibatlanıp genişlemeye ve yücelmeye başladığı tahayyül edilir. Bu hal üzerine, en az beş dakika, ortalama olarak on veya on beş dakika devam edilir. Bu hal, tefekkür ve tahayyül edilirken bir süre sonra tasavvuf dersi çekilmeye başlanır.

b) Bayanların Rabıta Usulü

Hanımlar da rabıtalarını, aynen erkeklerin rabıta usulünde anlatıldığı şekilde yaparlar. Tek farkla ki, kendilerini, 124 bin Peygamber ve 124 milyon velinin hanımları ve kızları ile Allah’ın geçmişte yaşayan ve halen yaşamakta olan tüm saliha kullarının teşkil ettiği maneviyat meclisinde bulunuyor olarak düşünürler. Yine aynı şekilde, kendilerini nurdan bir kubbenin kapladığını ve nuru Muhammedinin kendilerine ulaştığını, nura garkolduklarını hayal ederler. Bir süre bu şekilde rabıta yaptıktan sonra derslerini çekmeye başlarlar.

ii) TASAVVUF DERSLERİ

Rabıta bittikten sonra, sâlik çekmiş olduğu ders ne ise, sayısına dikkat ederek ve uyanıklık içerisinde, dersine başlar ve her yüz sayısı (100) tamamladığında, 1 kez, “Minel ezeli, ilel ebedi adede mâ fi ilmillâh, ilahi ente maksudi ve rızâike matlubi” der. Ders sayısına göre, her her yüzlük periyot tamamlandığında bu zikir cümlesini tekrarlar. Tasavvuf dersini / zikrini tamamladıktan sonra, 1 Fatiha ile 11 adet İhlas Suresi okur.

Okumuş olduğu bu surelerden ve çektiği derslerden hâsıl olan sevabı da,  Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselam başta olmak üzere, 124 bin Enbiyanın, Peygamberlerin sahabelerinin, 12 İmam Hazretlerinin, 12 Tarikat Pîri’nin, Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerinin ve Silsile-i Âliye’de bulunan diğer Hak dostları ile 124 milyon veli ve salih müminlerin aziz ve pâk ruhlarına bağışlayıp dersini tamamlar.

12 Tarikatın Pîri, Kutbüzzaman Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerinin tarif ettiği, aşağıda açıklanan 4 farklı dersin, samimiyetle ve düzenli olarak çekilmesi halinde, Allah’ın izni ve keremiyle, mutlaka yol alınacak, Allah’a vâsıl olunacaktır.

a)      Hz. Mehdi Aleyhisselamın Besmele Dersi

            Mevlana Şeyh Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerinin tasavvufa giriş dersi olarak tarif ettiği, 40 günlük Besmele dersi, esasen kendilerine mânâ âleminde öğretilen Hz. Mehdi Aleyhisselamın Besmele Duası’dır. Bu nedenle, son derece özel, hikmetli ve insana dereceler kazandıran bir derstir.

Tasavvuf dersi çekmek isteyen bir müride ilk olarak bu ders tarif edilir. Aslında bir dua olan bu mübarek zikir/ders şudur:

يَا فَتّاَحْ يَا عَزِيزْ اِفْتَاحْ كُنُوزْ بِسْمِ اللهِ الّرحْمَنِ الرّحِيمِ

“Ya Fettâh, Ya Azîz, iftah künûz Bismillâhirrahmânirrahîm”

Ey Fettâh (Açan) ve Azîz (Üstün, Galip) olan (Allah’ım!), Bismillâhirrahmânirrahîm’in hazinelerini aç!.( Âmin)”

 

Yukarıdaki Besmele Dersi, 10 günlük, 4 periyot halinde çekilir.

 • İlk 10 günde, 92 adet
 • İkinci 10 günde, 314 adet
 • Üçüncü 10 günde, 571 adet
 • Dördüncü ve son 10 günde de, 786 adet

Bu ders bittikten sonra, aşağıda belirtilen 490 günlük, ruh ve nefsin terbiyesi dersine devam edilir.

b) Nefsin ve Ruhun Terbiyesi Dersi

Bu ders, tablodan da anlaşılacağı üzere, Hüvel Evvelü Allah zikriyle başlar ve Lâ ilâhe illallâh dersiyle de tamamlanır.

Her bir ders görüldüğü üzere, 70 gün devam edecek ve 490 gün sonunda da 7 adet dersin hepsi bitmiş olacaktır.


c) 571 Dersi

33 YA FETTAH YA AZİZ İFTAH KÜNÜZ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

33 SUBHANALLAHİ VEBİHAMDİHİ SUBHANELLAHİL AZİM ESTAGFİRULLAH

33 ESSELATU VESSELAMU ALEYKE YA HABİBEL KULUB YA TABİBEL KULUB

33 VESSELAMUN ALEL MÜRSELİN VELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN

33 HASBÜNALLAHÜ  LA İLAHE İLLA HU ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBÜL ARŞİL AZİM

165 LA İLAHE İLLALLAH

66 YA ALLAH

66 YA VEKİL

62 YA BATIN

19 YA VAHİD

14 YA VACİD

14 YA VEHHAB RABBİ GANİYYUN KERİM

Her tesbihatın sonuncusunda “MİNEL EZELİ İLEL EBEDİ ADEDE  MAFİ İLMİLLAH İLAHİ ENTE MAKSUDİ VE RIZAİKE MATLUBİ” denilir.
Esmaül Hüsnaların hepsini çekemiyorsak hepsinden 7 tane çekebiliriz. Çekiliş şekli şöyledir; YA ALLAH YA RAHMAN.

CUMARTESİ
1 YA MELİK : 90
2 YA AZÎZ : 94
3 YA SELÂM : 131
4 YA MÜ’MİN : 136
5 YA MÜHEYMİN : 145
6 YA KUDDÛS : 170
7 YA CEBBÂR : 206
8 YA BÂRÎ : 213
9 YA RAHÎM : 258
10 YA RAHMÂN : 298
11 YA MUSAVVİR : 336
12 YA MÜTEKEBBİR : 662
13 YA HÂLIK : 731
14 YA GAFFÂR : 1281
CUMA
1 YA VEHHÂB : 14
2 YA HAKEM : 68
3 YA BÂSIT : 72
4 YA SEMÎ’ : 108
5 YA MU’İZZ : 117
6 YA ALÎM : 150
7 YA BASÎR : 302
8 YA KAHHÂR : 306
9 YA REZZÂK : 308
10 YA RÂFÎ’ : 351
11 YA FETTÂH : 489
12 YA MUZİLL : 770
13 YA KÂBID : 903
14 YA HÂFİD : 998
PERŞEMBE
1 YA CELÎL : 73
2 YA HASÎB : 80
3 YA HALÎM : 88
4 YA ADL : 104
5 YA ALİYY : 110
6 YA LATÎF : 129
7 YA KEBÎR : 223
8 YA KERÎM : 270
9 YA ŞEKÛR : 526
10 YA MUKÎT : 550
11 YA HABÎR : 812
12 YA HAFÎZ : 998
13 YA AZÎM : 1020
14 YA GAFÛR : 1286
ÇARŞAMBA
1 YA VEDÛD : 20
2 YA VELİY : 46
3 YA MUCÎB : 55
4 YA MECÎD : 57
5 YA HAMÎD : 62
6 YA VEKÎL : 66
7 YA HAKÎM : 78
8 YA HAKK : 108
9 YA KAVÎY : 116
10 YA VÂSİ’ : 137
11 YA RAKÎB : 312
12 YA ŞEHÎD : 319
13 YA METÎN : 500
14 YA BÂİS : 573
SALI
1 YA VÂCİD : 14
2 YA HAYY : 18
3 YA VÂHİD : 19
4 YA MÂCİD : 48
5 YA MÜBDÎ’ : 56
6 YA MUHYÎ : 68
7 YA MUÎD : 124
8 YA MUHSÎ : 148
9 YA KAYYÛM : 156
10 YA SAMED : 184
11 YA MUKADDİM : 184
12 YA KADÎR : 305
13 YA MÜMÎT : 490
14 YA MUKTEDİR : 744
PAZARTESİ
1 YA EVVEL : 37
2 YA VÂLÎ : 47
3 YA BÂTIN : 62
4 YA AFÜVV : 156
5 YA BERR : 202
6 YA MÂLİK-EL MÜLK : 212
7 YA RAÛF : 286
8 YA TEVVÂB : 409
9 YA MÜTEÂLÎ : 551
10 YA MÜNTEKÎM : 630
11 YA ÂHİR : 801
12 YA MUAHHİR : 846
13 YA ZÜ’L-CELÂL-İ VE’L-İKRÂM : 1098
14 YA ZÂHİR : 1116
PAZAR
1 YA HÂDÎ : 20
2 YA BEDÎ’ : 86
3 YA BÂKÎ : 113
4 YA CÂMÎ’ : 114
5 YA MÂNİ’ : 161
6 YA NÂFÎ’ : 201
7 YA MUKSİT : 209
8 YA NÛR : 256
9 YA SABÛR : 298
10 YA RÂŞİD : 514
11 YA VÂRİS : 707
12 YA DÂRR : 1001
13 YA GANÎY : 1060
14 YA MUĞNÎ : 1100

TASAVVUF DERSi’ için 5 yanıt

 1. Allah razi olsun. Cok faydali bilgiler vermissiniz. Çok yardimci oldunuz. Rabbimde size her hayirli isinizde yardimci olsun. Amin.

 2. Ayrica Ben selati selam gönderirken farkli gönderiyorum. Seyyit ve Seriflere mahsus tarzda: asselatu vesselamu ya Rasullulah, esselatuvesselamu ya ceddi. Diyorum. Bu konuda ne düsünürsünüz?

 3. Bu erkek ve bayanlarin hayalen Rabita kurmasi bana Allah ile kul arasina Seyhi sokmak olarak geliyor ve Ben böyle kurmuyorum Rabitami. Direk Rabbime yönelip onun kendi ruhundan üfledigi ruhun icine giriyorum sonsuz bir mekan her yana dogru. Çünkü Allah’in nuru! Ve orada bir saat kaliyorum. Bazi kesifler gösteriliyor ayrica. Geri çikmayi hiç istemiyorum ama Dünya zorluyor çikiyorum ve tamamen yeniden dogmus gibi oluyorum.

 4. nefsi terbiye dersine başlayan arkadaşlar var mı?tasavvuf beni içine çeken müthiş bir arınma ve kurbet kurnası adeta.bu derse inşallah bu gün itibariyle başlamak istiyorm.başlayan arkadaşlar var ise nasıl gittiğini öğrenmek istedim

Nuru ŞEMS ——EY ADEMOĞLU! Sen Bir Güneşsin Işığını Kaybetme

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s